Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.caprinew.pl

 

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora strony internetowej www.caprinew.pl przetwarzanych na tej stronie danych osobowych, pozostawianych przez odwiedzających stronę. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Dokument ten jest elementem polityki bezpieczeństwa wdrożonej w firmie ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW oraz odpowiada swym przedmiotem Regulaminowi świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.caprinew.pl.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest Artur Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW, z siedzibą w Krakowie 31-126, przy ul. Czarnowiejskiej 7/2, posiadającą przypisany NIP: 6772213851. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

 1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej caprinew.pl jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
 2. a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;
 3. b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
 4. c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.
 5. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, Klient może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: info@caprinew.pl bądź numerem telefonu 510-466-790.
 6. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. W celach bezpieczeństwa, jeżeli Klient podejrzewa, że jego dane do logowania w panelu Klienta mogły zostać udostępnione osobom nieuprawnionym, należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej bądź numeru telefonu podanych w ustępie 3.

Cel gromadzenia danych osobowych

 1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta.
 2. Dane niezbędne do realizacji zamówień za pośrednictwem strony internetowej caprinew.pl – dane, które Klient wprowadził do Konta Klienta w procesie rejestracji.
 3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętanie ustawienia i inne informacje używane na stronie.
 2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać naszą ofertę w sposób indywidualny do odbiorców naszych usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
 3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.
 4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies:
 5. a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;
 6. b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;
 7. c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

Cele stosowania plików cookies

Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;
 • tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;
 • utrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać danych logowania;
 • zapamiętania udzielonych przez Klienta interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

Rodzaje plików cookies

Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane są następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu serwisu do jego potrzeb;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje Firma ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

Bezpieczeństwo danych

 1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.
 2. Firma ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW będący właścicielem domeny internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:
FIRMA CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych
Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

 

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej.
 2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych Klientów i użytkowników.

Ochrona transmisji danych osobowych

Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła Klienta przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Postanowienia końcowe

 1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.