Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.caprinew.pl

 

§1
Postanowienia wstępne

 1. Przedstawiony poniżej regulamin przedstawia zasady korzystania z serwisu internetowego do zamawiania on-line produktów oferowanych przez Pizzerię Capri New oraz określa zasady składania zamówień za pośrednictwem tego serwisu.

Przedstawiony dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

§2
Administrator danych osobowych

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest Artur Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW, z siedzibą w Krakowie 31-126, przy ul. Czarnowiejskiej 7/2, posiadającą przypisany NIP: 6772213851.
 2. Kontakt z firmą ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW jest możliwy za pomocą:
  a) poczty elektronicznej, pod adresem – info@caprinew.pl
  b) drogi listownej – na adres siedziby firmy podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
  c) drogi telefonicznej – pod numerem telefonu: 510-466-790

§3
Definicje

 1. Domena https://www.caprinew.pl – domena pod, którą funkcjonuje system zamówień online produktów oferowanych przez Pizzerię Capri New, prowadzona przez Artura Szymańskiego pod firmą ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW, w której składane są zamówienia.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień; od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach otwarcia restauracji, tj:
  a) poniedziałek – 10.00 – 23.00;
  b) wtorek – 10.00 – 23.00;
  c) środa – 10.00 – 23.00;
  d) czwartek – 10.00 – 23.00;
  e) piątek – 10.00 – 24.00;
  f) sobota – 10.00 – 24.00;
  g) niedziela – 11.00 – 23.00.

Zastrzega się, że zamówienia przyjmowane są do 15 minut przed godziną zamknięcia lokali określoną w punkcie 2 niniejszego paragrafu, w literach od a do g.

 1. Klient – osoba fizyczna dokonująca z administratorem domeny czynności polegającej na złożeniu zamówienia znajdującego się w ofercie Pizzerii Capri New dostępnej na stronie internetowej https://www.caprinew.pl, która to czynność nie jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Oferta Pizzerii Capri New – wszystkie posiłki oferowane w zakładce menu znajdującej się na stronie internetowej https://www.caprinew.pl.
 3. Konto klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną, w ramach której klient ma dostęp do historii swoich zamówień, dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich każdorazowej zmiany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja – czynność polegająca na wprowadzeniu przez Klienta swoich danych osobowych, żądanych w serwisie do utworzenia indywidualnego konta Klienta, dokonana w sposób określony w regulaminie.
 6. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRI NEW z siedzibą w Krakowie 31-126, przy ul. Czarnowiejskiej 7/2, posiadającą przypisany NIP: 6772213851, będąca jednocześnie administratorem danych.
 7. Produkt – posiłek oferowany w zakładce menu znajdującej się na stronie internetowej https://www.caprinew.pl zawarty w ofercie Pizzerii Capri New.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, polegająca na złożeniu zamówienia online za pośrednictwem dedykowanej platformy na stronie internetowej serwisu.
 9. Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na dostarczaniu zainteresowanym newslettera na podane przez zainteresowanych adresy e-mail.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego w serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów określonych w niniejszym regulaminie stanowiących ofertę Pizzerii Capri New ze sprzedawcą wyrażone w formie elektronicznej.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Pizzera Capri New za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzi sprzedaż jedynie osobom fizycznym, które dokonują zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zasięg działania Pizzerii Capri New obejmuje obszar Krakowa wg mapy przedstawionej na stronie https://www.caprinew.pl/kontakt/
 3. Do korzystania z serwisu internetowego, w tym przeglądania oferty Pizzerii Capri New na stronie internetowej serwisu oraz składania zamówień online potrzebne jest urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową, obsługującą standardy HTML5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe na wszystkich najczęściej użytkowanych przeglądarkach internetowych, niezależnie od rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz rodzaju połączenia internetowego. Sprzedający zastrzega, że wyłączenia przez użytkownika obsługi plików „cookies” w przeglądarce może utrudnić korzystanie z serwisu.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oraz świadczenie usługi drogą elektroniczną wymaga od Klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

§5
Zakładanie konta i logowanie

 1. Pizzeria Capri New świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i użytkowania Konta Klienta w serwisie internetowym pod adresem https://www.caprinew.pl.
 2. Rejestracja Konta Klienta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w serwisie.
 3. Klient decydujący się na utworzenie Konta Klienta jest zobowiązany do dokonania Rejestracji.
 4. Rejestracja prowadzącą do utworzenia Konta Klienta jest bezpłatna.
 5. Dokonania Rejestracji prowadzące do utworzenia Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje wymagane dane oraz przesłanie go za pomocą odpowiedniej funkcji drogą elektroniczną.
 6. W trakcie Rejestracji Klient podaje dane uwierzytelniające – adres e-mail oraz utworzone przez siebie hasło dostępowe.
 7. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapisania się do newslettera. Wyrażenie zgody bądź jej odmowa nie mają wpływu na dokonanie Rejestracji.
 8. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zakończenie rejestracji zostanie potwierdzone wysłaniem wiadomości e-mail o utworzeniu konta z serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji oraz utworzenia Konta Klienta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 10. Dostęp do Konta Klienta po dokonaniu Rejestracji jest możliwy po podaniu w formularzu logowania danych dostępowych podanych przez Klienta podczas wypełniania formularza Rejestracji.

§6
Dokonywanie zamówień

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach określonych w § 2 ust. 2. z zastrzeżeniem zawartym z zdaniu drugim tego ustępu.
 2. Przed złożeniem zamówienia zobowiązuje się Klienta do zaakceptowania niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu potwierdza Klient przy składaniu zamówienia.
 3. Za pomocą funkcji dostępnych w serwisie https://www.caprinew.pl Klient kompletuje listę Produktów, które chce zamówić przy pomocy funkcji koszyka, a następnie wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, chyba że loguje się do Konta Klienta aby dane te zostały uzupełnione na podstawie danych podanych w Koncie Klienta, wybiera preferowaną formę płatności, tj. płatność gotówkowa bądź kartą płatniczą przy odbiorze, zaznaczając jedną z tych dwóch opcji. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zostaje mu przedstawiona informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje koszt wartości produktów oraz ich dostarczenia. Informacja ta podawana jest klientowi każdorazowo przy dokonywaniu zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje w momencie wprowadzenia poprawnych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia za pomocą funkcji „kupuję i płacę” dostępnego w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania zamówienia od Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z Kontem Klienta o ile klient zalogował się do swojego Konta Klienta przed złożeniem zamówienia.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez administratora serwisu.

§7
Ceny

 1. Ceny produktów zawartych w ofercie dostępnej w serwisie są cenami brutto z złotych polskich.
 2. Podane ceny zawierają koszty dostarczenia zamówienia.
 3. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w formularzu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem serwisu.

§8
Płatności

 1. Klient ma możliwość płatności za zamówienie w formie gotówkowej bądź za pośrednictwem karty płatniczej.
 2. Wyboru dokonuje klient podczas składania zamówienia wybierając z formularza zamówienia odpowiednią opcję.

§9
Dostawa

 1. Koszt dostawy ponosi klient, z tym, że koszt ten zawarty jest już w cenie produktu.
 2. Dostawa ograniczona jest do obszaru miasta Kraków.
 3. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu uzależniony jest od natężenia ruchu oraz warunków panujących na drodze.

§10
Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego, oferta przestaje wiązać.

§11
Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów będących przedmiotem zamówienia takich jak oferowane w serwisie internetowym.
 2. W przypadku wystąpienia wady w zamówieniu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi wynikające z kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później jednak niż dnia następnego po jej złożeniu.

§12
Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletterów od Sprzedawcy. W ramach tej usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłane będą przez Sprzedawcę Newslettery.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter jest adresowany tylko do klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
 4. Newsletter zawiera informacje na temat usług świadczonych przez sprzedawce i produktów przez niego oferowanych.

§13
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, które są dla klientów nieodpłatne.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne w ramach serwisu internetowego to:
  a) Konto Klienta;
  b) Usługa Newsletter.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji w Koncie Klienta ma prawo do żądania usunięcia Konta Klienta. W tym celu należy zgłosić odpowiednie żądanie do Sprzedawcy, a ten usunie konto w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu internetowego Pizzerii Capri New zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca podnosi, że zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, przy czym nowa treść regulaminu publikowana będzie co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie jej obowiązywania. Pozostawia się klientowi możliwość nie zaakceptowania nowej treści regulaminu poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedającego.

 

Ponadto:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia przez ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRINEW z siedzibą przy ulicy Czarnowiejskiej 7/2, 31-126 Kraków w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody kontaktując się poprzez e-mail – info@caprinew.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego w formularzu adresu e-mail przez ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRINEW z siedzibą przy ulicy Czarnowiejskiej 7/2, 31-126 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celu przesyłania informacji handlowych, w tym również za pomocą marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody kontaktując się poprzez e-mail – info@caprinew.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres e-mail, informacji handlowych wysyłanych przez ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRINEW z siedzibą przy ulicy Czarnowiejskiej 7/2, 31-126 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez ARTUR SZYMAŃSKI PIZZERIA CAPRINEW z siedzibą przy ulicy Czarnowiejskiej 7/2, 31-126 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).